اگر اهل خیاطی کردن باشین میدونین برای لبه ی کارمون که میتونه دور یقه باشه یا سر جیب یا هر لبه ی دیگه ای که نیاز دوخت تمیزی داشته باشیم برای جلوه بیشتر کار از نوار اریب استفاده میکنن. نوار اریب آماده شده با هر جنسی توی بازار موجود هست. اما اگر دوست داشته باشین نوار اریبتون رو با پارچه ی دلخواه خودتون درست کنین این پست اموزشی مناسب شماست.

ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

نوار اریب

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ برای دوخت نوار اریب

  • پارچه
  • ﺧﻄ ﻛﺶ
  • خودکار
  • ﻗﻴﭽﻲ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

وسایل مورد نیاز

مراحل ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

ﺑﻪ نسبت نوار اریبی ﻛﻪ لازم داریم ﻳﻪ پارچه ی ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. اﮔﺮ برای ﺳﺎﻳﺰ های ﻛﻮﭼﻴﻚ ﻧﻮار اریب رو لازم داشته باشیم از ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﺿﻠﻊ حدودا 20 سانت برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ اﻣﺎ اگر نوار اریب رو برای کارهای بزرگتر ﺑﺨﻮاﻳﻢ,ﻳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ 50 ﺳﺎﻧﺖ ﺑبرش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ.

ﺑﺮﺵ ﻣﺮﺑﻊ

برش مربع

دو ﮔﻮﺷﻪ ی ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪدر راستای  ﻗﻂﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻦ رو روی ﻫﻢ میذاریم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻪ سوزن ﻫﻢ ﻓﻴﻜﺴﺶ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺭﺳﻮﻧﺪﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ

رساندنﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺣﺎﻻ دو ﮔﻮﺷﻪ ی دیگه رو ﻛﻪ ﺗﻮ راستای  ﻗﻂﺮ دیگه  ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻦ رو  روی ﻫﻢ میذاریم. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ روی  ﻫﻢ شروع  ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻜﺸﻲ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺧﻄ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ داره ﻛﻪ اﻳﻦنوار اریب رو برای چه کاری ﺑﺨﻮاﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻨﻜه ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮای نوار اریبمون مد نظر هست.

ﻣﺜﻼ ﻣﻦ عرض 5 ﺳﺎﻧﺖ رو مد نظر داشتم برای کارم.

فقط یه دقت کوچیک باید داشته باشین و اونم این هست که وقتی دارین خط کشی میکنین از قسمت دو لای بسته(سمت راست عکس) رو نصف عددی  ﻛﻪ در  ﻧﻆﺮ دارین برای نوار اریب ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﻦ.

ﻣﻦ ﻛﻪ 5 در ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ از سمت دو لای بسته اولین  ﺧﻄ رو با ﻓﺎﺻﻠه ی 2.5 ﺳﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﺸﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ رو ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 5 ﺳﺎﻧﺖ.

ﺭﺳﻮﻧﺪﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﻢ

رساندن گوشه های دیگر مربع به هم

و ﺣﺎﻻ روی ﺧﻄ ﻫﺎ رو ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺮ برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ.

ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻥ

برش زدن

خوب ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ نوار ها  رو ﺑﻪ ﻫﻢ بدوزیم. اول اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ نوار  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺑﺎﺷﻪ دوم اینکه  ﺑﺎﻳﺪ راسته ی پارچه ﻫﺎ روی هم قرار بگیره  و ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ نوار ها روی قرارﻣﻴﺪﻳﻢ.

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮاﺭ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ

گذاشتن نوار روی هم

ﺣﺎﻻ توی  این ﻣﺮﺣﻠﻪ روی  ﺧﻄ ﻛﺞ رو  ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ دوخت میدوزیم. و ﺑﻌﺪ از دوخت درز روباز میکنیم و روش رو  اﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

دوختن نوار اریب

دو لبه نوار رو روی ﻫﻢ میذاریم و روش رو اﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻂ وﺳﻄ نوار اریبمون به دست بیاد.

ﺧﻄ ﻭﺳﻄ ﻧﻮاﺭ

خط وسط نوار

لبه ها رو به حط وسط نوار اریبمون نزدیک میکنیم و روش رو اتو میکنیم. تو این مرحله سه تا خط روی نوارمون افتاده.

ﺭﺳﻮﻧﺪﻥ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻄ

رسوندن لبه ها به وسط

سر نوار اریبمون رو مماس با لبه کارمون میذاریم و از روی خط اتو شروع میکنیم به دوختن.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻧﻮاﺭ ﺑه ﻟﺒﻪ ﻛﺎﺭ

دوختن نوار به لبه

ﺑﻌﺪاز دوختن لبه روی کار،نوار رو برمیگردونیم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ کارمون  و ﺳﺮ دیگه  نوار رو از ﻗﺴﻤﺗﻲ ﻛﻪ ﺧط اﺗﻮ ﺧﻮﺭده ﺗﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﺶ رو شروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ به دوختن. ﺑﺮای تمیزی کار ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﭘﺲ دوزی  ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ.

ﺩﻭﻻ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

دولا کردن سر نوار اریب

ﺑﺎﻳﺪ نوار اریب رو از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ بدوزیم ﺗﺎ ﺧﻄ دوخت ﻗﺒﻠﻲ بیاد و روش رو ﭘﻮﺷﺶ بده که کارمون تمیز تر دیده بشه.

ﺩﻭﺧﺘﻦ ﻳﺎ ﭘس ﺪﻭﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ

دوختن یا پس دوزی کردن

نوار اریب دوختش ﺧﻴﻠﻲ ساده ﻫﺴﺖ ﻓﻘﻄ ﻳه ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دقت ﻣﻴﺨﻮاد.

4.2/5 - (103 امتیاز)