برای کسی که اوریگامی کار میکنه، مهمترین نمادی که میتونه بسازه پرنده ی دریایی درناست که بر اساس یک داستان واقعی سمبل یین المللی صلح هم شناخته شده. همچنین طبق افسانه های ژاپنی هر کسی که هزار درنای اوریگامی بسازه شفا پیدا میکنه یا یک آرزوش برآورده میشه. در این مطلب سعی کردم ساخت این پرنده ی زیبا، درنای اوریگامی رو بهتون آموزش بدم.

درنای اوریگامی

درنای اوریگامی

مراحل ساخت پرنده اوریگامی درنا

در ابتدا یک کاغذ رنگی یک رو و مربع بر می داریم و از طرف رنگی هر دو قطر مربع را تا می زنیم.

مربع را از قطر تا کنید

مربع را از قطر تا کنید

هر دو قطر تا شده

هر دو قطر تا شده

وحالا مربع را باز کنید و برگردانید و از طرف سفید آن، از طول تا بزنید (شکل7و8).

مربع را از طول تا کنید

مربع را از طول تا کنید

در اینجا یک تای طولی را که زده بودید از دو طرف گرفته و آنها را به هم نزدیک کنید تا یک مربع کوچک تر درست شود(شکل 11و12)

تاهایی که از طول زدید را به هم نزدیک کنید

تاهایی که از طول زدید را به هم نزدیک کنید

از گوشه باز مربع، یک ضلع مربع را به تای وسط مربع برسانید و ضلع دیگر مربع را هم به تای وسط برسانید و حالا کاغذ را برگردانید و همین کارها را با طرف دبگه انجام بدید (شکل 17)

دو طرف کاغذ رو به تایی که ایجاد شده برساند

دو طرف کاغذ رو به تایی که ایجاد شده برساند

در اینجا مثلثی که بالای کار درست شده را به سمت پایین تا بزنید(شکل18)

حالا تاها را باز کنید تا جایی که مربع کوچک دوباره نمایان شود و بعد از قسمت باز مربع مانند شکل تاها را باز کنید و برعکس تایی که زده بودید تا بزنید تا یک لوزی بدست بیاید(شکل19و20و21).

تاها را باز کنید برعکس تایی که زده بودید تا بزند

تاها را باز کنید برعکس تایی که زده بودید تا بزند

مانند شکل تا بزند

مانند شکل تا بزند

حلا کار را برگردانید و مانند مرحله قبل عمل کنید(شکل26و27)

کاغذ را برگردانید و مانند مرحله قبل عمل کنید

کاغذ را برگردانید و مانند مرحله قبل عمل کنید

و حالا از قسمت باز لوزی، یک ضلع لوزی را به قسمت وسط برسانید و با ضلع دیگر لوزی هم این کار را انجام دهید(شکل28و29و30و31)

با یک تای دیگر لبه کاغذ را به خط وسط برسانید

با یک تای دیگر لبه کاغذ را به خط وسط برسانید

و حالا کار را برگردانید و با این طرف هم مانند طرف دیگه عمل کنید(33و34)

و برای طرف دیگر کاغذ مانند مرحله قبل عمل کنید

و برای طرف دیگر کاغذ مانند مرحله قبل عمل کنید

در اینجا از قسمت باز کار، تیزی کار را تا وسط و به صورت اریب تا بزنید(شکل35و36)

قسمت های تیز کاغذ را مانند شکل تا کنید

قسمت های تیز کاغذ را مانند شکل تا کنید

و حالا تایی که زده بودید باز کنید و برعکس آن تا آن را به داخل تا بزنید(شکل38و39)

تای آخری که زدید را باز کنید و مانند شکل به داخل تا بزنید

تای آخری که زدید را باز کنید و مانند شکل به داخل تا بزنید

و با تیزی دیگر هم مانند مرحله قبل عمل کنید(شکل40و41و42)

قسمت تیز دیگر را هم باز کنید و به داخل تا بزنید

قسمت تیز دیگر را هم باز کنید و به داخل تا بزنید

برای ایجاد سر پرنده کمی از قسمت تیز را به داخل تا بزنید(شکل43و44)

برای ایجاد سر پرنده کمی از قسمت تیز را به داخل تا بزنید

برای ایجاد سر پرنده کمی از قسمت تیز را به داخل تا بزنید

در آخر هم برای بال های پرنده، آنها را به پایین تا بزنید(شکل46و48)

بال های پرنده را به پایین تا بزنید

بال های پرنده را به پایین تا بزنید

درنای زیبا

درنای زیبا

درناهای رنگارنگ

درناهای رنگارنگ

3.2/5 - (20 امتیاز)