دنیای زیر آب خیلی شگفت انگیز و زیباست. پر از ماهی های کوچیک و بزرگه که تقریبا می شه همه رو به روش اوریگامی ساخت. بچه ها رو هم می شه با این روش با انواع ماهی ها آشنا کرد که باعث رشد فکر و هوش و خلاقیتشون می شه تا در آینده مشکلات رو آسون تر حل کنن و با ذهن بازتری از چالش ها عبور کنن. من می خوام در این مطلب یک نوع کوسه رو که بسیار هم ساده است به صورت اوریگامی بهتون آموزش بدم. آموزش کوسه اوریگامی رو در این مطلب ببینید.

کوسه اوریگامی

کوسه اوریگامی

آموزش مرحله به مرحله کوسه اوریگامی

من برای این کار از کاغذ مربع شکل نارنجی رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از یک قطر تا کنید و سپس تا را باز کنید. بعد قطر دیگر را تا کنید ولی این دفعه تا را باز نکنید تا دو مثلث درست شود یکی در روی کار و دیگری در پشت کار. همان طور که راس مثلث به سمت شما قرار دارد، ضلع سمت چپ از مثلث روی کار را به سمت وتر مثلث ببرید ولی تا نکنید و فقط یک علامت کوچک روی خط تای قطری که قبلا تا کردید بیندازید(شکل4).

ضلع سمت چپ از مثلث روی کار را به سمت وتر مثلث ببرید ولی تا نکنید و فقط یک علامت کوچک روی خط تای قطری که قبلا تا کردید بیندازید

ضلع سمت چپ از مثلث روی کار را به سمت وتر مثلث ببرید ولی تا نکنید و فقط یک علامت کوچک روی خط تای قطری که قبلا تا کردید بیندازید

حالا تای علامت کوچکی را که انداختید باز کنید و بعد کار را بچرخانید تا راس مثلث در بالا قرار بگیرد(شکل6) سپس وتر مثلث را به نقطه ای که خط تای قطری و علامت کوچک همدیگر را قطع کردند برسانید(شکل7) و یعد تایی که زدید را باز کنید(شکل8).

وتر مثلث را به نقطه ای که خط تای قطری و علامت کوچک همدیگر را قطع کردند برسانید

وتر مثلث را به نقطه ای که خط تای قطری و علامت کوچک همدیگر را قطع کردند برسانید

حالا کار را برگردانید. همان طور که می بینید از خط تا به بالا یک مثلث کوچکتر درست شده است و از خط تا به پایین یک ذوزنقه(شکل9) بعد مثلث کوچکتر روی کار را از خط تایی که افتاده، به سمت پایین بیاورید(شکل10) و سپس کار را برگردانید و مثلث این طرف کار را هم از خط تا به سمت پایین بیاورید(شکل12).

مثلث کوچکتر روی کار را از خط تایی که افتاده، به سمت پایین بیاورید

مثلث کوچکتر روی کار را از خط تایی که افتاده، به سمت پایین بیاورید

در این مرحله همان طور که کار مقابلتان قرار دارد، ضلع سمت چپ مثلث کوچکتر را به سمت وتر مثلث ببرید و از سمت چپ شروع به تا کردن کنید و فقط تا خط تا ادامه دهید و بقیه را تا نکنید و بعد تا را باز کنید(شکل14) . بعد ضلع سمت راست مثلث کوچکتر را به سمت وتر مثلث ببرید و مانند قبل تا کنید(شکل15) و سپس از روی دو خط تایی که در دو طرف افتاده و خط تای قطری که قبلا تا کردید، لبه ها را به سمت بالا بیاورید(شکل16).

از روی دو خط تایی که در دو طرف افتاده و خط تای قطری که قبلا تا کردید، لبه ها را به سمت بالا بیاورید

از روی دو خط تایی که در دو طرف افتاده و خط تای قطری که قبلا تا کردید، لبه ها را به سمت بالا بیاورید

و حالا مانند شکل دو ضلع مثلث کوچک تر را به وتر برسانید(شکل17). همان طور که می بینید روی کار یک مثلث کوچک تشکیل شده است، آن را اول به سمت چپ و سپس به سمت راست تا کنید(شکل18و19) و بعد کار را برگردانید(شکل20).

دو ضلع مثلث کوچک تر را به وتر برسانید

دو ضلع مثلث کوچک تر را به وتر برسانید

حالا مرحله قبل را روی مثلث این طرف هم تکرار کنید(شکل21) سپس کار را بچرخانید طوری که قسمت صاف کار در سمت راست قرار بگیرد(شکل22). بعد از سمت صاف، کار را که قرینه است از وسط باز کنید، همان طور که می بینید دو مثلث بزرگ دارید و دو مثلث کوچک روی دو مثلث بزرگ(شکل24).

از سمت صاف، کار را که قرینه است از وسط باز کنید تا دو مثلث کوچک در روی کار قرار بگیرد

از سمت صاف، کار را که قرینه است از وسط باز کنید تا دو مثلث کوچک در روی کار قرار بگیرد

حالا گوشه های بالا و پایین کار را تا سر دو مثلث بزرگ تا کنید تا دوباره دو مثلث کوچکتر درست شود(شکل25و26) و سپس کار را بچرخانید تا سر دو مثلث کوچک روی کار در سمت راست قرار بگیرد(شکل27) و بعد کار را برگردانید(شکل28).

گوشه های بالا و پایین کار را تا سر دو مثلث بزرگتر تا کنید تا دوباره دو مثلث کوچکتر درست شود

گوشه های بالا و پایین کار را تا سر دو مثلث بزرگتر تا کنید تا دوباره دو مثلث کوچکتر درست شود

در این مرحله قسمت سمت راست کار را روی سمت چپ کار ببرید تا جایی که سر دو مثلث کوچکی که الان در پشت کار قرار دارد را ببینید و سپس آن را تا کنید(شکل2). بعد تای مثلث کوچکی که الان روی کار قرار دارد را باز کنید(شکل30) و مانند شکل، راس مثلث کوچک را به سر مثلث بالایی برسانید(شکل31). حالا تا را باز کنید(شکل32).

قسمت سمت راست کار را روی سمت چپ کار ببرید تا جایی که سر دو مثلث کوچکی که الان در پشت کار قرار دارد را ببینید

قسمت سمت راست کار را روی سمت چپ کار ببرید تا جایی که سر دو مثلث کوچکی که الان در پشت کار قرار دارد را ببینید

حالا راس مثلث کوچک را به سر مثلث پایینی برسانید(شکل33) سپس تا را باز کنید(شکل34) و بعد کار را بچرخانید تا راس مثلث کوچکی که الان تا کردید در سمت راست قرار بگیرد(شکل25). سپس مانند شکل، از روی خط تاهایی که افتاده، ضلع های مثلث کوچک را به سمت بالا بیاورید(شکل36).

از روی خط تاهایی که افتاده، ضلع های مثلث کوچک را به سمت بالا بیاورید

از روی خط تاهایی که افتاده، ضلع های مثلث کوچک را به سمت بالا بیاورید

حالا مانند شکل، از روی خط تایی که در وسط کار افتاده، کار را تا کنید(شکل38). در اینجا یک خط تا در روی کار دیده می شود و از خط تا به به بالا یک مستطیل درست شده است و روی مستطیل، یک مثلث کوچک قرار دارد(شکل39). قسمت پایین کار یعنی از مستطیل به پایین را از روی خط تا به سمت بالا بیاورید(شکل40).

قسمت پایین کار را از روی خط تا به سمت بالا بیاورید

قسمت پایین کار را از روی خط تا به سمت بالا بیاورید

حالا آن قسمت را به سمت بالا تا کنید(شکل41). بعد کار را برگردانید و قسمت پایین این طرف را هم به سمت بالا تا کنید(شکل43). سپس مثلث کوچکی که روی کار قرار دارد را به سمت خط تایی که در سمت چپش قرار دارد ببرید ولی باید از خط تا کمی فاصله داشته باشد(شکل44).

قسمت پایین کار را روی مستطیل بیاورید و تا کنید

قسمت پایین کار را روی مستطیل بیاورید و تا کنید

حالا کار را برگردانید و مثلث کوچک این طرف را هم مانند قبل تا کنید(شکل45). سپس کار را برگردانید و مثلثی را که تا کردید از روی خط تا که دیده می شود به سمت راست ببرید(شکل46). بعد دوباره کار را برگردانید و مثلث این طرف را هم از روی خط تا به سمت چپ ببرید(شکل47) و حالا مانند شکل قسمت بالا و تیز کار را به سمت پایین تا جایی که طول مستطیل که الان در زیر کار است نمایان شود تا کنید تا یک مثلث کوچک دیگر درست شود(شکل48).

قسمت بالا و تیز کار را به سمت پایین تا جایی که مستطیل نمایان شود تا کنید

قسمت بالا و تیز کار را به سمت پایین تا جایی که مستطیل نمایان شود تا کنید

کار را برگردانید و قسمت تیز و بالای کار را به سمت پایین تا جایی که مستطیل نمایان شود تا کنید(شکل50و51) بعد تایی که زدید را باز کنید(شکل52).

کار را برگردانید و قسمت تیز و بالای کار را به سمت پایین تا جایی که مستطیل نمایان شود تا کنید

کار را برگردانید و قسمت تیز و بالای کار را به سمت پایین تا جایی که مستطیل نمایان شود تا کنید

حالا آن تا را باز کردید، آن مثلث را از روی خط تا، به سمت داخل تا کنید(شکل53) و بعد کار را برگردانید و مثلث این طرف را هم به سمت داخل تا کنید(شکل55و56).

مثلث را از روی خط تا، به سمت داخل تا کنید

مثلث را از روی خط تا، به سمت داخل تا کنید

در این مرحله کار را بچرخانید (شکل57) و کار را که قرینه است از وسط باز کنید(شکل58). همان طور که می بینید دو مستطیل نمایان می شود و دو مثلث کوچک در دو طرف قرار دارد(شکل59). سپس گوشه بالای مستطیل سمت راست را به سمت خط تای وسط تا کنید(شکل60).

گوشه بالای مستطیل سمت راست را به سمت خط تای وسط تا کنید

گوشه بالای مستطیل سمت راست را به سمت خط تای وسط تا کنید

بعد گوشه بالای مستطیل سمت چپ را به سمت خط تای وسط تا کنید(شکل61) سپس کار را که قرینه است از وسط تا کنید(شکل63) و حالا کار را که از بالا نگاه می کنید خط تای وسط آن را می بینید(شکل64).

کار را که قرینه است از وسط تا کنید

کار را که قرینه است از وسط تا کنید

حالا مانند شکل کار را از وسط باز کنید و همان طور که در قسمت راست کار می بینید لایه روی کار طوری قرار گرفته که لایه زیرین به صورت یک مثلث دیده می شود(شکل65) سپس مانند شکل قسمت بالای لایه زیرین را درست از لبه ضلع مثلث لایه بالایی تا کنید(شکل66) بعد کار را برگردانید طرف دیگر لایه زیرین را مانند قبل تا کنید(شکل68).

مانند شکل قسمت بالای لایه زیرین را درست از لبه ضلع مثلث لایه بالایی تا کنید

مانند شکل قسمت بالای لایه زیرین را درست از لبه ضلع مثلث لایه بالایی تا کنید

حالا خط تای وسط را به سمت پایین تا کنید(شکل69) در اینجا کار را برگردانید تا خط تای وسط به سمت بالا قرار بگیرد(شکل70). همان طور که می بینید یک مثلث کوچک در سمت راست دیده می شود(شکل71) بعد لایه زیرین را از روی ضلع های مثلث تا کنید و خط تای وسط آن را به سمت پایین ببرید(شکل72).

لایه زیرین را از روی ضلع های مثلث تا کنید و خط تای وسط آن را به سمت پایین ببرید

لایه زیرین را از روی ضلع های مثلث تا کنید و خط تای وسط آن را به سمت پایین ببرید

کار را برگردانید تا خط تای وسط به سمت بالا قرار بگیرد و دوباره مانند قبل از روی ضلع ها مثلث را تا کنید(شکل74و75) و بعد مانند شکل سر تیز کار را به سمت بالا تا کنید(شکل76).

مانند شکل سر تیز کار را به سمت بالا تا کنید

مانند شکل سر تیز کار را به سمت بالا تا کنید

تا را باز کنید (شکل77) و بعد مانند شکل اولین لایه را هم باز کنید(شکل78) و همان طور که می بینید خط تایی هست که به سمت داخل است، ان را باید به سمت بیرون تا کنید(شکل79و80).

خط تایی هست که به سمت داخل است، ان را باید به سمت بیرون تا کنید

خط تایی هست که به سمت داخل است، ان را باید به سمت بیرون تا کنید

تا اینجا تا حدودی دمش درست شده است و در اینجا یک مثلث کوچک روی دمش دیده می شود، آن را باید به سمت پایین تا کنید(شکل81) و بعد ضلع بزرگ مثلث را به خط تا برسانید(شکل82) و سپس لایه بالایی را روی مثلث بیاورید(شکل84).

یک مثلث کوچک روی دمش دیده می شود، آن را باید به سمت پایین تا کنید

یک مثلث کوچک روی دمش دیده می شود، آن را باید به سمت پایین تا کنید

و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید(شکل85).

در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید

در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید

کوسه های اوریگامی

کوسه های اوریگامی

2.3/5 - (3 امتیاز)