سنجاب ها بسیار جذاب و زیبا و پر تحرکن و همیشه آدم رو با رفتارهاشون جذب می کنن. جوندگانی با خوی وحشی هستن که اهلی نمیشن و به زندگی در کنار آدمی و شهری عادت نمیکنن. می شه خیلی ساده، این حیوون زیبا رو به روش اوریگامی به بچه ها آموزش داد. که باعث پرورش فکر و خلاقیتشون می شه. من می خوام در این مطلب سنجاب اوریگامی رو بهتون آموزش بدم.

سنجاب اوریامی

سنجاب اوریامی

مراحل آموزش ساخت سنجاب اوریگامی

من برای ساختن این سنجاب، از کاغذ مربع شکل کرم رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی دیده بشه.

در ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را با قیچی از وسط نصف کنید، تا دو مستطیل درست شود و با یک مستطیل شروع به ساختن کنید(شکل3) و حالا یک طول مستطیل را به طول دیگر برسانید(شکل4).

یک طول مستطیل را به طول دیگر برسانید و تا کنید

یک طول مستطیل را به طول دیگر برسانید و تا کنید

طول سمت راست مستطیل را به خط تای وسط برسانید و بعد طول سمت چپ را هم به خط تای وسط برسانید(شکل6) و حالا دو گوشه بالای مستطیل را به خط تای وسط برسانید، تا یک مثلث کوچک در بالای کار درست شود(شکل7) و بعد مثلث را به سمت پایین تا کنید(شکل8).

دو گوشه بالای مستطیل را به خط تای وسط برسانید، تا یک مثلث کوچک در بالای کار درست شود

دو گوشه بالای مستطیل را به خط تای وسط برسانید، تا یک مثلث کوچک در بالای کار درست شود

و حالا مثلث را به سمت بالا ببرید و تای سمت راست مستطیل را هم مانند شکل باز کنید(شکل10) و بعد تای گوشه سمت راست مستطیل را که به سمت داخل است به سمت بیرون ببرید و همزمان طول مستطیل را به خط تای وسط برسانید و مانند شکل تا کنید(شکل12).

تای گوشه سمت راست مسستطیل را به سمت بیرون ببرید و همزمان طول مستطیل را به تای وسط برسانید

تای گوشه سمت راست مسستطیل را به سمت بیرون ببرید و همزمان طول مستطیل را به تای وسط برسانید

حالا تای سمت چپ مستطیل را مانند شکل باز کنید و مانند مرحله قبل تا کنید(شکل13) همان طور که می بینید در بالای کار یک مربع درست شده، که این مربع ار چهار مثلث کوچک تشکیل شده. دو مثلث در بالا و دو مثلث در پایین. سر دو مثلثی که در بالا قرار دارد را به سمت پشت کار ببرید تا دو مثلث پایین در بالای کار قرار بگیرد(شکل15). بعد کار را بچرخانید تا راس مثلث کوچک در پایین قرار بگیرد(شکل16).

سر دو مثلثی که در بالا قرار دارد را به سمت پشت کار ببرید، تا دو مثلث پایین در بالای کار قرار بگیرد

سر دو مثلثی که در بالا قرار دارد را به سمت پشت کار ببرید، تا دو مثلث پایین در بالای کار قرار بگیرد

در این مرحله دو گوشه بالای مستطیل را به خط تای وسط برسانید(شکل17). حالا مستطیل را مانند شکل از وسط تا کنید(شکل18) و بعد کار را بچرخانید تا مربعی که دو مثلثش در پشت کار است در سمت چپ قرار بگیرد (شکل19). سپس دو مثلث را از پشت کار به سمت بالا یعنی همان چپ بیاورید و مانند شکل تا کنید، تا دو مثلث درست شود. یکی در روی کار و دیگری در پشت کار(شکل20).

دو مثلث را از پشت کار به سمت بالا یعنی همان چپ بیاورید و مانند شکل تا کنید

دو مثلث را از پشت کار به سمت بالا یعنی همان چپ بیاورید و مانند شکل تا کنید

دو گوشه سمت راست مثلث ها را که آزاد است و یکی در روی کار قرار دارد و دیگری در پشت کار را بگیرید و آن ها را با هم به سمت بالا بیاورید، تا راس دو مثلث روی طول مستطیل قرار بگیرد و یک مثلث دیگر تشکیل شود(شکل23) و بعد مانند شکل طول بالایی مستطیل را به ضلع  بزرگ مثلثی که تازه تشکیل شده برسانید(شکل24).

مانند شکل طول بالایی مستطیل را به ضلع بزرگ مثلثی که تازه تشکیل شده برسانید

مانند شکل طول بالایی مستطیل را به ضلع بزرگ مثلثی که تازه تشکیل شده برسانید

حالا تای طول مستطیل را که به ضلع مثلث رساندید را باز کنید تا یک خط تای اریب درست شود(شکل25) . بعد از پایین خط تای اریب، مستطیل را مانند شکل تا کنید و بعد تا را باز کنید تا یک خط تای صاف روی مستطیل تشکیل شود(شکل27). سپس دوباره طول بالایی مستطیل را مانند شکل به خط تای صاف برسانید(شکل28).

طول بالایی مستطیل را مانند شکل به خط تای صاف برسانید

طول بالایی مستطیل را مانند شکل به خط تای صاف برسانید

در این مرحله تا را باز کنید تا یک خط تای اریب دیگر تشکیل شود(شکل29) و حالا از طرف طول پایینی مستطیل، آن را مانند شکل از وسط باز کنید(شکل31) و از روی دو خط تای اریب آخر، مستطیل را به سمت پایین تا کنید(شکل32).

از روی دو خط تای اریب آخر، مستطیل را به سمت پایین تا کنید

از روی دو خط تای اریب آخر، مستطیل را به سمت پایین تا کنید

در این مرحله، مستطیل را از ضلع پایین مثلثی که درست شده به سمت بالا تا کنید(شکل33) و سپس تایی آخری که زدید را باز کنید و مستطیل را هم از وسط باز کنید(شکل34) همان طور که می بینید یک خط تا یک مثلث در سمت چپ درست کرده و مستطیل هم در سمت راست و حالا از روی خط تایی که افتاده، مستطیل را به سمت بالا ببرید و به مثلث بچسبانید(شکل35) و بعد مستطیل را روی هم قرار دهید(شکل36).

از روی خط تایی که افتاده، مستطیل را به سمت بالا ببرید و به مثلث بچسبانید

از روی خط تایی که افتاده، مستطیل را به سمت بالا ببرید و به مثلث بچسبانید

بعد ضلع پایین مستطیل را به وتر مثلثی که درست شده برسانید تا یک خط تای اریب تشکیل شود(شکل37). سپس کار را برگردانید و ضلع پایین مستطیل پشت کار را هم به وتر مثلث برسانید(شکل38). حالا از روی دو خط تای اریب، دمش را حالت دهید(شکل40).

از روی دو خط تای اریب، دمش را حالت دهید

از روی دو خط تای اریب، دمش را حالت دهید

در اینجا، برای درست کردن پاهایش، گوشه پایین کار را به سمت بالا بیاورید و به خط تای اریب برسانید(شکل41). سپس کار را برگردانید و گوشه پایین این طرف را هم به خط تای اریب برسانید(شکل42).

همان طور که می بینید دو مثلث در دو طرف کار درست شده است. حالا گوشه بالایی مثلث را به سمت ضلع پایین مثلث بیاورید و مانند شکل تا کنید(شکل43) و بعد کار را برگردانید مثلث این طرف را هم تا کنید(شکل44).

گوشه بالایی مثلث را به سمت ضلع پایین مثلث بیاورید و مانند شکل تا کنید

گوشه بالایی مثلث را به سمت ضلع پایین مثلث بیاورید و مانند شکل تا کنید

حالا برای گوش هایش، گوشه های بالای دو مثلثی که در بالا و سمت چپ کار درست شده را مانند شکل به سمت پایین تا کنید(شکل45و46). بعد گوشه های مثلث که به سمت پایین قرار دارد را مانند شکل به سمت بالا تا کنید(شکل47و48).

برای گوش هایش، گوشه های بالای دو مثلثی که در بالا و سمت چپ کار درست شده را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

برای گوش هایش، گوشه های بالای دو مثلثی که در بالا و سمت چپ کار درست شده را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

برای دهنش، سر مثلثی که به سمت چپ قرار گرفته را کمی به سمت راست ببرید، تا یک مثلث کوچک تشکیل شود(شکل49). حالا مثلث بزرگتر را از قسمت پایین کمی باز کنید و مثلث کوچک را از روی خط تا به سمت داخل ببرید(شکل51) و سپس مثلث را ببندید(شکل52).

سر مثلثی که به سمت چپ قرار گرفته را کمی به سمت راست ببرید، تا یک مثلث کوچک تشکیل شود

سر مثلثی که به سمت چپ قرار گرفته را کمی به سمت راست ببرید، تا یک مثلث کوچک تشکیل شود

در اینچا گوش هایش را کمی از هم باز کنید و حالت دهید(شکل53) و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید(شکل55).

گوش هایش را کمی از هم باز کنید و حالت دهید

گوش هایش را کمی از هم باز کنید و حالت دهید

سنجاب و گردو

سنجاب و گردو

سنجاب ها روی درخت بلوط

سنجاب ها روی درخت بلوط

2.3/5 - (6 امتیاز)