آموزش ساخت لک لک اوریگامی

لک لک ها با پاهای دراز و گردن و منقار بلندی که دارن، جزء پرنده های بزرگ به حساب می آن که پرواز می کنن. می شه به روش اوریگامی خیلی راحت اونها رو ساخت و در تزئین اتاق بچه...

سپیده خطیبی
سپیده خطیبی آپدیت:
لک لک اوریگامی

لک لک ها با پاهای دراز و گردن و منقار بلندی که دارن، جزء پرنده های بزرگ به حساب می آن که پرواز می کنن. می شه به روش اوریگامی خیلی راحت اونها رو ساخت و در تزئین اتاق بچه ها ازش استفاده کرد. می خوام در این مطلب اوریگامی لک لک، این پرنده زیبا رو بهتون آموزش بدم.

لک لک اوریگامی

لک لک اوریگامی

مراحل ساخت لک لک اوریگامی

من برای ساختن این پرنده از کاغذ مربع شکل زرد رنگ استفاده کردم که تاهایی که می زنم به خوبی مشخص بشه.

ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید و بعد کاغذ را برگردانید و آن را از یک طول تا کنید.

مربع را از دو قطر تا کنید

مربع را از دو قطر تا کنید

حالا مربع را از طول دیگر هم تا کنید و سپس مانند شکل، از یک قطر دو گوشه مربع را بگیرید و آنها را به هم برسانید(شکل8).

از یک قطر دو گوشه مربع را بگیرید و آنها را به هم برسانید

از یک قطر دو گوشه مربع را بگیرید و آنها را به هم برسانید

وقتی گوشه ها را به هم رساندید یک مربع درست می شود. همان طور که می بینید مربع از یک طرف باز و از طرف دیگر بسته است.حالا ضلع های مربع را از طرفی که باز است به خط تای وسط برسانید(شکل12).

ضلع های مربع را از طرفی که باز است به خط تای وسط برسانید

ضلع های مربع را از طرفی که باز است به خط تای وسط برسانید

و سپس مثلثی که در بالای کار درست شده را به سمت پایین تا کنید و بعد تای مثلث را باز کنید و کار را برگردانید. ضلع های این طرف را هم به خط تای وسط برسانید(شکل16).

ضلع های این طرف را هم به خط تای وسط برسانید

ضلع های این طرف را هم به خط تای وسط برسانید

و دو تای آخر را باز کنید و لایه رویی مربع را بلند کنید و از روی خط تا لبه ها را به داخل تا کنید(شکل20).

لایه رویی مربع را بلند کنید و از روی خط تا لبه ها را به داخل تا کنید

لایه رویی مربع را بلند کنید و از روی خط تا لبه ها را به داخل تا کنید

حالا لایه رویی این طرف مربع را هم بلند کنید و از روی خط تا لبه ها را به داخل تا کنید(شکل23) همان طور که می بینید لوزیی که درست شده از یک طرف بسته است، و از یک طرف باز است(شکل24).

لوزیی که درست شده از یک طرف بسته است، و از یک طرف باز است

لوزیی که درست شده از یک طرف بسته است، و از یک طرف باز است

و بعد از طرف باز لوزی که از دو مثلث تشکیل شده، مثلث سمت چپ را به خط تای وسط برسانید(شکل25) و مثلث سمت راست را هم به خط تای وسط برسانید(شکل26) و دو تای مثلث ها را باز کنید(شکل27) همان طور که می بینید لوزی از چهار لایه تشکیل شده، دو لایه در سمت راست و دو لایه در سمت چپ قرار دارد، و حالا باید یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید(شکل28).

یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید

یک لایه از سمت چپ را به سمت راست ببرید

و سپس مانند شکل تای وسط را به سمت بالا بیاورید و دو خط تای کج را به سمت پایین ببرید(شکل31) و حالا یک لایه از سمت راست را به سمت چپ ببرید(شکل32).

تای وسط را به سمت بالا بیاورید و دو خط تای کج را به سمت پایین ببرید

تای وسط را به سمت بالا بیاورید و دو خط تای کج را به سمت پایین ببرید

و بعد مانند مرحله قبل این مثلث را هم تا کنید(شکل34) و حالا یک مثلث از بالای کار به سمت پایین بیاورید(شکل35) و سپس کار را برگردانید(شکل36).

یک مثلث از بالای کار به سمت پایین بیاورید

یک مثلث از بالای کار به سمت پایین بیاورید

در این مرحله دو طرف مثلث بالای کار را به سمت خط تای وسط تا کنید. در پایین دو طرف مثلثی که تا کردید، دو مثلث خیلی کوچک درست می شود(شکل38). حالا مانند شکل مثلث سمت چپ و راست کار را باز کنید(شکل40).

مثلث سمت چپ و راست کار را باز کنید

مثلث سمت چپ و راست کار را باز کنید

همان طور که می بینید دو مثلث به هم چسبیده  در سمت چپ کار و دو مثلث به هم چسبیده در سمت راست کار درست شده. باید ضلع آزاد دو مثلث سمت چپ را به خط تایی که به هم چسبیدند برسانید(شکل41).

برای دو مثلث سمت راست هم همین کار را انجام دهید(شکل42). دو مثلث بالایی را روی دو مثلث پایینی بیاورید(شکل43) و بعد راس مثلث پایین کار را به سمت دو مثلثی که تا کردید برسانید(شکل44).

راس مثلث پایین کار را به سمت دو مثلثی که تا کردید برسانید

راس مثلث پایین کار را به سمت دو مثلثی که تا کردید برسانید

در این مرحله دو طرف کار که قرینه است را روی هم قرار دهید(شکل45) و حالا دو مثلثی که از خط تا به بالا درست شده را تا خط تا به سمت چپ تا کنید(شکل46) و بعد مانند شکل تای آخر و تای وسط کار را باز کنید(شکل47). حالا مثلث سمت چپ کار را از روی خط تایی که انداختید به سمت پایین تا کنید(شکل48).

مثلث سمت چپ کار را از روی خط تایی که انداختید به سمت پایین تا کنید

مثلث سمت چپ کار را از روی خط تایی که انداختید به سمت پایین تا کنید

وقتی مثلث را از روی خط تا به سمت پایین تا کردید، همزمان کار را از وسط تا کنید که گردن لک لک درست می شود(شکل49). دوباره کار را از وسط باز کنید و برای بدنش، سمت راست کار را، از وسط تا کنید و به سمت داخل بیاورید. یعنی خط تای وسط را به سمت داخل تا کنید(شکل51).

برای سرش، مثلثی که در بالا قرار دارد را به اندازه یک و نیم سانت به سمت پایین تا کنید(شکل52).

برای سرش، مثلثی که در بالا قرار دارد را به اندازه یک و نیم سانت به سمت پایین تا کنید

برای سرش، مثلثی که در بالا قرار دارد را به اندازه یک و نیم سانت به سمت پایین تا کنید

حالا کار را از وسط باز کنید و مثلث سر لک لک را از روی خط تا به سمت پایین ببرید(شکل53) و بعد کار را که قرینه است روی هم قرار دهید(شکل54) و سپس برای پاهایش، دو مثلث پایین کار را، کمی به سمت چپ تا کنید(شکل55) و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید.

کار را از وسط باز کنید و مثلث سر لک لک را از روی خط تا به سمت پایین ببرید

کار را از وسط باز کنید و مثلث سر لک لک را از روی خط تا به سمت پایین ببرید

لک لک ها در حال پرواز

لک لک ها در حال پرواز

لک لک ها در برکه

لک لک ها در برکه

لک لک ها در آشیانه

لک لک ها در آشیانه