هممون فیل ها رو می شناسیم و خوب می دونیم که اونها چه شکلی هستن، همیشه از هیکل عظیمشون و پاهای رعد آساشون و خرطوم خارق العاده شون در شگفت بودیم، اونها حیوون هایی دوست داشتنی، آرام و باهوش هستن. در طول تاریخ این موجودات به دلیل داشتن دندون های عاجی زیباشون شکار شدن، فیل ها الان گونه های محافظت شده هستن. در این مطلب آموزش ساخت اوریگامی فیل رو بهتون آموزش میدم.

فیل اوریگامی

فیل اوریگامی

مراحل ساخت اوریگامی فیل

من برای این کار از کاغذ رنگی بنفش استفاده کردم که تاهایی که می زنم، به خوبی دیده بشه. ابتدا یک کاغذ رنگی مربع شکل بردارید و آن را از دو قطر تا کنید(شکل2) سپس ضلع بالایی و سمت راست مربع را به خط تای وسط برسانید و ضلع بالایی و سمت چپ را هم همینطور، تا یک مثلث بزرگ در بالا و یک مثلث کوچک در پایین داشته باشید(شکل4).

مربع را از دو قطر تا کنید

مربع را از دو قطر تا کنید

و حالا کار را بچرخانید تا مثلث کوچک در بالا قرار بگیرد، و ضلع های مثلث کوچک را به خط تای وسط برسانید(شکل6) و بعد مانند شکل تای سمت راست مثلث کوچک را باز کنید و تای افقی که روی مثلث بزرگ افتاده را بگیرید تا یک مثلث کوچکتر درست شود و آن را به سمت بالا بیاورید(شکل8).

کار را بچرخانید تا مثلث کوچک در بالا قرار بگیرد

کار را بچرخانید تا مثلث کوچک در بالا قرار بگیرد

حالا مثلث کوچک را به سمت بالا تا کنید(شکل10) و برای مثلث سمت چپ هم مانند شکل، تای افقی مثلث بزرگ را بگیرید و آن را به سمت بالا بیاورید تا یک مثلث کوچکتر درست شود(شکل12).

مثلث کوچک را به سمت بالا تا کنید

مثلث کوچک را به سمت بالا تا کنید

و بعد مثلث کوچک را مانند مثلث سمت راست به سمت بالا تا کنید تا یک لوزی بزرگ درست شود(شکل14).

مثلث کوچک را مانند مثلث سمت راست به سمت بالا تا کنید

مثلث کوچک را مانند مثلث سمت راست به سمت بالا تا کنید

حالا دو مثلث کوچک را به سمت پایین تا کنید (شکل15).

دو مثلث کوچک را به سمت پایین تا کنید

دو مثلث کوچک را به سمت پایین تا کنید

در این قسمت کار را برگردانید و سپس بچرخانید تا لوزی به حالت افقی قرار بگیرد و بعد آن را از روی خط تا از وسط تا کنید تا یک مثلت بزرگ درست شود(شکل17).

کار برگردانید و سپس بچرخانید تا لوزی به حالت افقی قرار بگیرد

کار برگردانید و سپس بچرخانید تا لوزی به حالت افقی قرار بگیرد

در اینچا مثلث های کوچک که به سمت راست هستند را به سمت چپ ببرید(شکل18) و همان طور که می بینید مثلث بزرگ با خط تایی که در وسط دارد به دو مثلث کوچک تقسیم شده است و شما باید سر مثلث سمت راست را گرفته و آن را به خط تای وسط برسانید(شکل19).

مثلث های کوچک که به سمت راست هستند را به سمت چپ ببرید

مثلث های کوچک که به سمت راست هستند را به سمت چپ ببرید

و حالا مانند شکل تای آخر و تای مثلث بزرگ را باز کنید تا لوزی نمایان شود(شکل21).

مانند شکل تای آخر و تای مثلث بزرگ را باز کنید تا لوزی نمایان شود

مانند شکل تای آخر و تای مثلث بزرگ را باز کنید تا لوزی نمایان شود

حالا مانند شکل از روی خط تا سر لوزی را به سمت پایین تا کنید(شکل25).

مانند شکل از روی خط تا سر لوزی را به سمت پایین تا کنید

مانند شکل از روی خط تا سر لوزی را به سمت پایین تا کنید

دو مثلث کوچک روی کار را که سمت چپ است را به سمت راست بیاورید(شکل26) و بعد مانند شکل، یک خط کج روی مثلث سمت چپ بکشید(شکل27).

دو مثلث کوچک روی کار را که سمت چپ است را به سمت راست بیاورید

دو مثلث کوچک روی کار را که سمت چپ است را به سمت راست بیاورید

در این مرحله از روی خطی که کشیدید مثلث را تا کنید(شکل28) و حالا تای آخر و تای مثلث بزرگتر را باز کنید تا سمت چپ لوزی نمایان شود(شکل29).

از روی خطی که کشیدید مثلث را تا کنید

از روی خطی که کشیدید مثلث را تا کنید

و بعد از روی خط تا، آن را به سمت بالا تا کنید(شکل32) و حالا مانند شکل دستتان را روی راس مثلث بگذارید و آن را به سمت داخل ببرید(شکل33).

از روی خط تا، آن را به سمت بالا تا کنید

از روی خط تا، آن را به سمت بالا تا کنید

حالا راس مثلث را تا نزدیک بلندترین ضلع ببرید و تا کنید(شکل35) و بعد کار را برگردانید و برای این مثلث هم این کار را تکرار کنید(شکل37).

راس مثلث را تا نزدیک بلندترین ضلعببرید وتا کنید

راس مثلث را تا نزدیک بلندترین ضلعببرید وتا کنید

و همان طور که می بینید (شکل 40) بدست می آید و یک ذوزنقه کوچک روی کار درست می شود، و حالا ضلع بزرگ ذوزنقه را به ضلع کناریش برسانید(شکل41).

یک ذوزنقه کوچک روی کار درست می شود،

یک ذوزنقه کوچک روی کار درست می شود،

در این مرحله نقطه ای را که ضلع بزرگ ذوزنقه به ضلع کناریش رسیده را بگیرید و آن را مانند شکل به سمت پایین بیاورید تا یک مثلث کوچک درست شود(شکل45).

نقطه ای را که ضلع بزرگ ذوزنقه به ضلع کناریش رسیده را بگیرید و آن را مانند شکل به سمت پایین بیاورید

نقطه ای را که ضلع بزرگ ذوزنقه به ضلع کناریش رسیده را بگیرید و آن را مانند شکل به سمت پایین بیاورید

حالا کار را برگردانید و مرحله قبل را تکرار کنید، یعنی اول ضلع بزرگ ذوزنقه را به ضلع کناریش برسانید و سپس از نقطه ای که ضلع بزرگ به ضلع کناریش رسیده را بگیرید و آن را به سمت پایین بیاورید تا یک مثلث کوچک دیگر در این طرف کار هو درست شود(شکل49).

کار را برگردانید و مرحله قبل را تکرار کنید

کار را برگردانید و مرحله قبل را تکرار کنید

در این مرحله دوباره کار را برگردانید(شکل50) و طوری که نوک آن کمی بیرون بزند(شکل51) و حالا تای آخر را باز کنید و مثلث را هم از وسط باز کنید(شکل53).

سر مثلث سمت چپ را گرفته و آن را مانند شکل به سمت بالا تا کنید

سر مثلث سمت چپ را گرفته و آن را مانند شکل به سمت بالا تا کنید

و بعد از روی خط تا، مثلث را به سمت بالا تا کنید(شکل55) و سر مثلث را که کمی از کار بیرون زده را به سمت پایین تا کنید، تا دم فیل درست شود(شکل56) و سپس کا را کمی در جهت عقربه ای ساعت بچرخانید(شکل57).

از روی خط تا، مثلث را به سمت بالا تا کنید

از روی خط تا، مثلث را به سمت بالا تا کنید

و حالا برای سر و خرطوم فیل مثلثی سمت راست قرار دارد را از روی خط تا و از وسط به سمت پایین تا کنید(شکل61).

برای سر و خرطوم فیل مثلثی سمت راست قرار دارد را از روی خط تا و از وسط به سمت پایین تا کنید

برای سر و خرطوم فیل مثلثی سمت راست قرار دارد را از روی خط تا و از وسط به سمت پایین تا کنید

در این مرحله مثلث را از وسط باز کنید و به دو طرف تا کنید(شکل65).

مثلث را از وسط باز کنید و به دو طرف تا کنید

مثلث را از وسط باز کنید و به دو طرف تا کنید

و حالا مثلث را مانند شکل به سمت پایین تا کنید(شکل66) و بعد تای آخر را باز کنید و از روی خط تایی که افتاده آن را از وسط به سمت پایین تا کنید(شکل69).

مثلث را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

مثلث را مانند شکل به سمت پایین تا کنید

و بعد خرطومش را از نوک تیز آن دوباره تا کنید(شکل71) و حالا کار را برگردانید و این طرف خرطوم را هم تا کنید(شکل72) و سپس سر خرطوم را مانند شکل به سمت بالا تا کنید(شکل73)

خرطومش را از نوک تیز آن دوباره تا کنید

خرطومش را از نوک تیز آن دوباره تا کنید

و در آخر چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید.

چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید

چشمش را با ماژیک مشکی بگذارید

خانواده فیل ها

خانواده فیل ها

فیل ها در جنگل

فیل ها در جنگل

2.5/5 - (2 امتیاز)