سلام دوستان
حدود يك ساله ازدواج كردم. و تو اين مدت حدود 16-17 كيلو افزايش وزن داشتم!
(روم سياه)
پرخوري نميكنم.حتي غذام كمتر از قبل ازدواج شده اما نمي دونم اين اضافه وزن چيه كه سير صعودي هم داره. البته پزشك تشخيص تيروئيد داد اما دارو نداد، گفت خفيفه و به دارو عادت نده خودتو. اما ديگه بابا خسته شدم.
يه 15 روز رژيم كانادايي گرفتم، 3 كيلويي كم كردم با سختي! اما دوباره برگشت. مخصوصا شكمم. اعصابمو ريخته بهم.
غذا هم نخورم كه ديگه ضعف ميكنم كه نگو. سرگيجه شديد ميگيرم. چون سركار ميرم و عصر ميام خونه باشگاهم نميتونم برم.(وقت نميشه)
يكي به داد من برسه. چي كنم يعني؟