آرشیو ادبیات
عمر خیام

بیست و هشتم اردیبهشت، بزرگداشت عمر خیام

امروز یادروز شاعر بزرگ و صاحب فلسفه عمر خیام هست. من درس های زیادی از اشعار این شاعر شهیر گرفته ام و برای خاطر این ارادت، شاید بد نباشد دیوان خاک خورده خیام را از کتابخانه برداریم و چند بیت نوش جان کنیم.

ادامه مطلب