چطوری میتونم کاری کنم دوست پسرم باهام ازدواج کنه

Avatar
atosa آپدیت:

دوسال بود که پسری که باتحصیلات ومتشخص که فکرشم نمیکردم دنبالم بود ولی من از متنفربودم وعلاقه به دوستی باهاش نداشتم اما با لجاجت پشتکار اون برای دوستی باهاش دوست شدم والان عاشقش شدم اما اون کلاقصدازدواج نداره ولی میدونم خیلی دوسم داره
چیکارکنم راضی بشه