چاقی و اضافه وزن داشتن، باعث میشه بدن از حالت طبیعی خارج بشه و یطور بیماری محسوب میشه در عین حال کم بودن وزن هم یه مدل بیماریه و گاهی این لاغری بیش از اندازه باعث میشه مشتاقان به داشتن استایل ایده آل برای افزایش وزن به داروهای شیمیایی و هورمونی رو بیارن در حالی که از عواقبش بی خبرند. در این نوشته در مورد علل لاغری و روش های صحیح چاق شدن نکاتی رو خدمتتون میگم.

چگونه چاق شویم؟

چگونه چاق شویم؟

چرا من لاغرم؟

 • ممکنه لاغری تو خانواده شما یه مسئله رایج باشه و همه بهش مبتلا باشن در اینصورت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ به حالت ایده آلتون برسید باید ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﯿﺪ!
 • مسئله بعدی شیوه زندگیه شماست که ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮم ﺑﺪﻧﯽ داره، اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﺮﺗﺐ در ﺗﻨﺶ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣیگذره ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ترشیجات بخورید خصوصا ﺑﻠﻐﻮر ﭼون متاسفانه با اینکار ﻧـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ وزنتون رو را از دﺳﺖ میدید.
 • اگه ﻓﺮد ﺑﯽ ﻗﺮار و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﯿن باید بگم که همین ویژگی کافیه برای اینکه شما لاغر بمونید، چرا که بطور متوسط افراد پرتحرک و بیقرار روزانه700کالری بیشتر انرژی میسوزونن ینی معادل دو بسته شکلات!

رژیم غذایی درست و اصولی برای چاق شدن

رژﯾﻢ غذایی ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزنتونه، واگه به روش درست و اصولی رژیم غداییتون رو عوض کنید حتما به نتیجه دلخواه میرسین! به این اصل باید توجه کنید که بیشتر از مقداری که ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯿﺴﻮزونید، ﮐﺎﻟﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐنید، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎﻟﺮی ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿـﺪ در طول روز هفتاد درصد مواد غذایی که میخورید از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ، ﺑرنج و ﻣﺎﮐﺎراﻧﯽ و امثال اینها باشه و 15 درصدش از پروتئینها وچربیها باشه.

رژیم صحیح

رژیم صحیح

برخی مشکلات روحی و جسمی باعث لاغری میشن

افرادیکه از حالت طبیعی لاغرترند باید به پزشک متخصص داخلی مراجعه کنند تا از آنان آزمایش بگیره تا معلوم بشه که آیا لاغریشون از انگل و یا بیماری خاصی هست یانه که در صورت ابتلا به انگل و یا بیماری خاص ابتدا باید بر طرف بشه.

ناراحتی های روحی وروانی و تغییرات هرمونی و گاهی فشارهای جسمی که بیش از حد توان باعث لاغری میشه.

 

آجیل

آجیل

برای چاق شدن پر کالری و مفید غذا بخورید

 • آﺟﯿﻞ و دانه های روغنی ومیوه های خشک رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿان وﻋده در ﻃﻮل روز ﻣﺼﺮف کنید.
 • ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و تخم مرغ هم گزینه مناسبی برای وعده ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳت.
 • ﺷﯿﺮ رو ﺑﺎ  انواع ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ متعادل ﻋﺴﻞ و ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﺨﻠﻮط کنید، و میل کنید و از مصرف بیش از اندازه خامه و کره دوری کنید چون باعث اختلال در سلامتی میشه.
 • ﻣﯿوه و سبزیجات بصورت متعادل در میان وعده استفاده کنید و قبل از غذا هیچ نوشیدنیی میل نکنید.

با کم اشتهایی چه کنیم؟

 • برای افزایش اشتها ورزش و پیاده روی قبل از غذا موثره.
 • برای افراد کم اشتها تنوع وعده های غذایی و وعدههای کوچک و مکرر باعث اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ مواد ﻏﺬایی میشه.
ورزش روزانه

ورزش روزانه

افزایش وزن و چاق ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدیان

اگه ﻻﻏﺮید و اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪارﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﯿاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﻬﺎتون زﯾﺎد بشه. بادیان گیاهی دارویی از خانواده جعفری هست که از خواص مهمش، اﺷتهاآور بودن، ﻣﻘﻮی و ﻣﺤﺮک ﻣﻌﺪه و روده بودن هﺳﺖ. بادیان باعث ﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎی شما میشه. همچنین ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺿﺪ درد، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ هم هست و میتونه به شما برای یه رژیم مناسب چاقی کمک زیادی بکنه.

برگ بادیان

برگ بادیان

برای چاق شدن با کسانی که دوست دارید ﻏﺬا بخورید

ﻏﺬای ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی آرام و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﯿﻞ کنید، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در محیط استرس زا ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺷﺘﻬﺎتون ﮐﻢ میشه. در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام اﺷﺘﻬاتون ﺑﯿﺸﺘﺮ میشه و از ﻏذایی که میخورید بیشتر اذت و بهره میبرید.

ﺑرای چاق شدن از مصرف مواد غذایی چرب مضر دوری کنید.

غذا خوردن با دوستان

غذا خوردن با دوستان

مطمئن بشید همه ویتامین ها رو دریافت میکنید

ﮔﺮﭼـﻪ اﻏﻠﺐ خانوما مقیدن ﮐﻪ ﻻﻏﺮ بمونن یا بشن و بعضا اونقدر ﺑﻪ ﺧﻮدشون ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪن ﺗﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺪﻧﺸون از حد لازم کمتر میشه و متاسفانه با اینکار ﺧﻮدشونو ﻣﺴتعد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ هر بیماری میکنن. همه میدونیم که نه تنها این رویه غلطیست بلکه برای رسیدن به چاقی یا لاغری باید از رسیدن میزان لازم مواد مغذی به بدن مطمئن شد.

خوردنیهاهی چاق کننده به پیشنهاد طب سنتی

 • ﮔﻮﺷﺖ گوسفند در ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ و اﻃﺮاف آن از ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ زود هضم ﺗﺮ هست و ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮن و ﻣﻘﻮی و ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه است و در اﻋﻀﺎ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دل ﺟﮕﺮ و ﻗﻠﻮه ، ﺳﯿﺮاﺑﯽ ، ﺷﯿﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮیﮐﺒﺪ ﻣﻌـﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﺳﺖ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮط با ﺳﺮﮐﻪ و ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮردنش  باعث تقویت و چاقی ﺑﺪن میشه و ﻣﺎﻧﻊ سرع و ازبین برنده ی ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﻻﻏﺮی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ با مقدار کمی ﮐﻨﺪر و اﻧﺰروت برای ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮه.
 • خوردن ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﺑﺪن رو ﻓﺮﺑﻪ و ﭘﻮﺳﺖ رو ﻟﻄﯿﻒ و ﻧﺮم و ﻣﻌﺪه رو ﺗﻘﻮﯾﺖ میکند
 • ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﺑﺮﯾون شده و ﺣﻠﯿﻢ و ﻧﺨﻮد آب ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒﮏ و ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷـﺖ بزغاله ﺷـﯿﺮ ﻣﺎﺳـﺖ دوغ ﺗﺎزه ﻧﺎن و اﻧﮕﻮر سفید (اﻧﮕﻮر رو نباید روی ﻏﺬای ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭼﺮب بخورند بهتره ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻣﯿﻞ بشه)
 • اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺤﻠﻞ و ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪن هست و برای اثر گذاری بهتر ﭼﻬﻞ روز ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ با مقداری ﺑﺎدﯾﺎن روﻣﯽ ﻣﺼﺮف بشه، ﻣﺠﺎری دسنگاه گوارش رو ﮔﺸﺎد و ﺑﺪن رو ﻓﺮﺑﻪ میکنه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ توصیه میشه ﺑﺎدام ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ بهمراه ﺷﯿﺮ میل بشه برای ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪه

داروهای طب سنتی برای چاق شدن

 • زﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺎدﯾﺎن رومی 15 ﮔﺮم از ﻫﺮ دو در 400 ﮔﺮم ﺷﯿﺮ و 35 ﮔﺮم ﻗﻨﺪ میل کنید باعث چاقی میشه.
 • ﺑﺮگ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم و ﺷﮑﺮ و ﻋﺴﻞ  این ترکیب برای خوردنﺟﻬﺖ چاق ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪه
 • ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎیی ﮐﻪ از آن ﺧﻮن خوب و تمیز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣیشه و مصرف مداوم ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ میتونه معده رو آماده هضم و جذب غذای بیشتر کنه

پبشنهاد طب سنتی برای چاق شدن

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ با مزاجتون میتونه به افزایش اشتها و افزایش وزن شما کمک کنه. همچنین اﺳﺘﺤﻤﺎم ﯾﮑﺮوز در میون، ﺑﺪن را ﭼﺎق کرده و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ و از بین برنده ی ﺑﻠﻐﻢ و ﺻﻔﺮا ﻫﻢ هست

نکته آخر

از مصرف چربیهای ترانس بپرهیزید ﺷﻤﺎ میخواهید ﭼﺎق و ﺧﻮش اﻧﺪام بشید وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﺮﺑﯽ ﻋﺎﯾﺪﺗون میکنه. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ میتونید از ﻣﺼﺮف شیرینیجات، ﭼﯿﭙﺲ، آب ﻧﺒﺎت و اﻧﻮاع ﻫﻠﻪ ﻫﻮلهﻫﺎ رو ﮐم کنیداگه میخواید هم اﻓﺰاﯾﺶ وزن داشته باشید و هم کالری ﺑﯿﺸﺘﺮی رو وارد ﺑﺪن ﺧﻮدتون بکنید، ﺑﻬﺘﺮه از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده کنید میتونید بجاش تن ﻣاهی، سینه ی ﻣﺮغ، ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن، ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف کنید.

 

منبع:

کتاب چگونه چاق شویم اثر دکتر نیما نیک نژاد